วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
เด็กชายธีรภัทร์  ดุจดา      เด็กชายภาคิน  เฉลิมไชย


 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
เด็กชายเรืองฤทธิ์  มาลา      เด็กชายปุณมนัส  บุญลับ


 การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2017)
นายชัยนันท์  วงศ์ตระกูลสุขดี      เด็กหญิงธีรภรณ์  หิรัญมาศ     เด็กหญิงวริศรา  เขตคีรี


 
 การแข่งขันโครงการ "พลังที่ยั่งยืน"
นางสาวธณธรณ์  หวานฤดี และคณะ