ผลงาน น.ร.

ผลงานดีเด่น
ปีการศึกษา 2557 ถึง ปีการศึกษา 2559
  
 ระดับนานาชาติ  รางวัลเหรียญทอง (FRIST PRIZE)
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา เรื่อง บ้านหลังน้อยของปูเสฉวน (Bring Back the‘Crabitat’  , a Little House of Hermit Crab) โดยเด็กหญิงวริศรา เขตคีรี และเด็กหญิงธีราภรณ์ หิรัญมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016

ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน


ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
           โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา เรื่อง บ้านหลังน้อยของปูเสฉวน โดยเด็กหญิงวริศรา เขตคีรี และเด็กหญิงธีราภรณ์ หิรัญมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมูลนิธิ GNHD และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
   

ระดับนานาชาติ  รางวัลเหรียญทอง (FRIST PRIZE)
           โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา เรื่อง จิงโจ้น้ำ (JINGO NARM) โดยเด็กหญิงวริศรา เขตคีรี และเด็กหญิงธีราภรณ์ หิรัญมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นตัวแทนประเทศไทยประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2015 ณ เมืองจีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน   


 ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา เรื่อง จิงโจ้น้ำ โดยเด็กหญิงวริศรา เขตคีรี และเด็กหญิง        ธีราภรณ์ หิรัญมาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2015 ณ เมืองจีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมูลนิธิ GNHD สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา


ระดับภาค รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนโครงงานรอบ 2 โครงการประกวดนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC2016) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฐานลอยอเนกประสงค์ "จิงโจ้น้ำ" จากแนวคิด นวัตกรรมชีวลอกเลียน (Multipurpose floating platform "water strider" from biomimatic innovative idea) โดยนางสาวพรียา  ศรีตรัย         นายชัยนันท์  วงศ์ตระกูลสุขดี และเด็กหญิงสุฑาทิพย์  หิรัญมาศ   ปีการศึกษา 2558 จัดโดย NECTEC       ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 


          รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปีการศึกษา 2557 โดยเด็กชายชัยนันท์  วงศ์ตระกูลสุขดี เด็กชายธนาดล  วงศ์วรรณา  จัดโดยสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 ร่วมกับ สพม. 18 
รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ปีการศึกษา 2557 โดยเด็กชายนวพรรษ  เจริญค้า เด็กชายบูรณศักดิ์ สืบศีรี  จัดโดยสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 ร่วมกับ สพม. 18  
รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปีการศึกษา 2558 โดยเด็กหญิง วริศรา  เขตคีรี เด็กหญิงสุฑาทิพย์  หิรัญมาศ จัดโดยสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 ร่วมกับ สพม. 18 
รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ปีการศึกษา 2558 โดยเด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัชวาล เด็กชายเอกวัฒน์  เยาว์ภิรมย์ จัดโดยสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 ร่วมกับ สพม. 18
___________________________________________________

ผลงานดีเด่น
ปีการศึกษา 2542 ถึง ปีการศึกษา 2552

           

- โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหาร ( A model of waste treatment system )
  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  เป็นตัวแทนประเทศไทย   ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในงาน Stockholm Junior Water Prize 1999 ณ ประเทศสวีเดน

- โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุดูดความชื้นจากเปลือกหอยแครง ( A desiccant from blood cockle shell )
  รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ  เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน
  ระดับนานาชาติ ในงาน 2002 Intel International and Engineering fair  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตาเผาลดโลกร้อน ( The kiln decrease global warming )
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดโครงงาน Yong Scientist Competition 2010
  จัดโดย NECTEC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น